»Športne poškodbe med mitom in resnico«

Za vas smo na Zavodu za varstvo pri delu d.d., v mesecu oktobru 2013, organizirali brezplačno strokovno srečanje.

V nadaljevanju smo objavili tudi kratke povzetke predavanj:

1.   RAMENSKI SKLEP 

 • IZOKINETIČNA OCENA RAMENSKEGA SKLEPA

   asist. Vedran Hadžić, dr. med.

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Katedra za medicino športa, Gortanova 22, Ljubljana

  Povzetek 

  Osnovni namen prispevka je predstaviti uporabnost izokinetičnih dinamometrov pri funkcionalni oceni ramenskega sklepa. Predstavljeni so trenutni koncepti meritev kot tudi nekatere osnovne normativne vrednosti mišične jakosti, medmišičnega razmerja in deficitov moči dinamičnih stabilizatorjev ramenskega sklepa.

  Abstract

  The main purpose of this paper is to present the applicability of isokinetic dynamometers in the functional assessment of the shoulder joint. Presented are current concepts of measurement as well as some basic normative values of muscle strength, intramuscular ratios and deficits in power of dynamic stabilizers of the shoulder joint.

  Revija: Delo in varnost

   

 • MEHANIZMI DELOVANJA EKSCENTRIČNE VADBE

   asist. Vedran Hadžić, dr. med.

  Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Katedra za medicino športa, Gortanova 22, Ljubljana

  Povzetek

  Prispevek na kratko razlaga temeljne celične mehanizme učinkovitosti ekscentrične vadbe skozi koncept mehanotransdukcije.

   

  Abstract

  This paper briefly summarizes the main cell mechanisms that underlie the effectivness of eccentric exercises in the tendinopathy treatment by introducing the concept of mechanotransduction.

  Revija: Delo in varnost

   

 • NESTABILNOST RAMENSKEGA SKLEPA

  Matej Ipavec, dipl. fiziot., Jure Bornšek, dipl. fiziot.

  ZVD d.d., Zavod za varstvo pri delu, Center za medicino in šport, Oddelek za fizioterapijo, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana-Polje.

  Fizioterapija Petra Čebokelj, Opekarniška cesta 15a, 3000 Celje 

  Povzetek 

  Ramenski sklep je med najbolj pogosto poškodovanimi sklepi našega telesa (3). Ena od bolj pogostih težav ramenskega sklepa je tudi nestabilnost, do katere pride kadar so strukture, ki omogočajo stabilnost ramenskega sklepa poškodovane. Najpogosteje poškodovani so ligamenti, sklepna kapsula ter mišice (9,10). Nestabilnost razdelimo na tri stopnje: dislokacijo, subluksacijo ter občutek pacienta o dislokaciji /subluksaciji. Poznamo kongenitalni, travmatski, atravmatski, neprostovoljni, prostovoljni tip nestabilnosti ter nestabilnost zaradi nevro mišičnega vzroka (11). Dislokacija/subluksacija lahko gre v anteriorno, posteriorno, inferiorno in redko v superiorno smer, zato govorimo o anteriorni in posteriorni nestabilnost, ki sta najpogostejši (11). Težave z nestabilnostjo se najpogosteje pojavljajo pri metalnih športih kot so baseball, rokomet, tenis, met kopija itn (11). Stabilizacijske vaje so se izkazale kot učinkovite za izboljšanje stabilnosti ramenskega sklepa (4).

   

  Abstract

  The glenohumeral joint is one of the most frequently injured joints in the body (3). One of the most common problems of the shoulder joint is instability, which occurs when the structures that provide stability of the glenohumeral joint are damaged. The most commonly injured are ligaments, articular capsule and muscles (9,10). Stability has different stages and is divided to dislocation, subluxation and the fear that the shoulder will subluxate or be dislocated. Different types of instability are known and one of the most important is the congenital, traumatic, atraumatic, voluntary, involuntary instabilities and instability because of neuromuscular cause (11). Dislocation/subluxation can go in anterior, posterior, inferior and rarely superior direction. Therefore we are talking about anterior and posterior instability which are the most common (11). The problem with instability most commonly occurs in throwing sports, like baseball, handball, tennis, javelin etc. (11). Stabilization exercises are proven to be effective to improve stability of the glenohumeral joint (4).

  Revija: Delo in varnost

   

   

 • PREOBREMENITVENA STANJA V RAMI PRI ŠPORTNIKIH Z ZNAČILNIM GIBANJEM ROKE NAD GLAVO

  Doc. dr. Alan Kacin, dipl. fiziot.

  Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Oddelek za fizioterapijo, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, alan.kacin@zf.uni-lj.si

  Izvleček

  Športniki z značilnim gibanjem zgornjega uda nad glavo morajo za doseganje funkcionalnih zahtev specifične športne discipline imeti pravilno razmerje med gibljivostjo in stabilnostjo ramenskega sklepa. Ker sta stabilnost in gibljivost sklepa obratno sorazmerna, lahko govorimo o »paradoksu metalčevega ramena«, saj se le-ta najbolj pogosto pojavlja v športih disciplinah, ki vključujejo metanje ali udarjanje rekvizitov (met kopja, vaterpolo, odbojka, baseball, tenis, odbojka, badminton idr.), zelo pogost pa je tudi pri plavalcih. Zaradi ponavljajočih ekstremnih gibov nastopi mikro-nestabilnost glavice nadlahtnice, ki vodi v specifične morfološke in funkcionalne prilagoditve celotne ramenske regije. Obstaja vrsta dokazov, da spremenjena gibljivost ramenskega sklepa in temu prilagojeno delovanje skapulotorakalne mišične povezave povečuje možnost nastanka preobremenitvenih poškodb ramenskega sklepa. Ključni spremembi sta premik obsega rotacij v ramenskem sklep v smeri zunanje rotacije (ERG in GIRD) in pridobljena diskinezija lopatice (SICK sindrom). V članku so podrobno opisana spoznanja znanstvenih raziskav o vzrokih značilnih sprememb v delovanju rame pri tovrstnih športnikih in podana priporočila za oblikovanje učinkovitega fizioterapevtskega programa. Le-ta mora biti prilagojen individualnim funkcionalnim značilnostim in potrebam pacienta. Pri tem je ključno, da terapevt razume občutljiva razmerja v delovanju aktivnih in pasivnih struktur vseh sklepov rame. Za izboljšanje zdravja športnikov bi bilo potrebno posvetiti več pozornosti preprečevanju nastanka preobremenitvenih stanj rame s preventivnimi ukrepi. Še posebej je to pomembno pri športnikih v dobi hitre rasti med 12-16 letom, ko se lahko zaradi preveč enostranskih obremenitev na specifični igralni poziciji razvijejo trajne spremembe v obliki ramenskih kosti.

  Ključne besede: rama, preobremenitvene poškodbe, diskinezija lopatice, dejavniki tveganja, fizioterapija

  Abstract

  Overhead athletes require a delicate balance of shoulder mobility and stability in order to meet the functional demands of their respective sport. The phenomenon is often referred as the »thrower's paradox«, as it is the most prevalent in sports based on throwing or hitting a requisite (javelin, water polo, volleyball, handball, baseball, tennis, badminton etc.), but very frequent also in swimmers. Altered shoulder mobility and acquired micro-instability of humeral head have been reported in overhead athletes which are thought to develop adaptive scapular dyskinesia and secondary structural changes to the glenohumeral joint. A growing body of evidence shows that altered shoulder mobility and acquired changes in scapular mobility lead to an increased risk of overuse injuries. Glenohumeral external rotation gain (ERG) and symmetrical internal rotation deficit (GIRD) with concomitant scapular dyskinesia (SICK syndrome) are key changes of mobility observed in overhead athletes. Results of scientific research on mechanisms of shoulder functional adaptations in overhead athletes are systematically reviewed in the article and clinical recommendations for effective physiotherapy program are given. Individual characteristics, as well as needs of the injured sportsmen must be recognized in the process of patient evaluation, where therapist’s detailed understanding of delicate relations between active and passive mechanisms of shoulder stability plays a key role. To enhance health of overhead athletes, more emphasis on overuse injury prevention should be given in the future. This is of utmost importance in adolescent athletes (12-16 yrs.) who can develop irreversible changes in shape and structure of shoulder bones due to repetitive and excessive biased stress on tissues imposed by specific playing position.

  Key words: shoulder, overuse injuries, scapular dyskinesia, risk factors, physiotherapy

   

  Revija: Delo in varnost

   

   

   

   

2.   GLEŽENJ IN STOPALO

 • AHILOVA TETIVA IN BOLEČA PETA

  doc. dr. Drobnič Matej, dr. med. specialist ortopedske kirurgije

  Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana, Slovenija 

  Povzetek

  V prispevku bomo obravnavali patološka stanja na Ahilovi tetivi, med katerimi razlikujemo tendinopatijo ter delno ali popolno rupturo. Prva lahko zavzema osrednji del tetive ali pa lezi na njeni inserciji in se kaže kot bolečina v peti. Cilj prispevka je prikazati osnovno patološko dogajanje, rizične dejavnike za posamezna stanja ter z dokazi podprte oblike zdravljenja.  

  Ključne besede: Ahilova tetiva, tendinopatija, tendinoza, paratendinopatija, ruptura, ekscentrična vadba

  Abstract

  Achilles tendon disorders come either in a form of tendinopathy or rupture, complete or partial. Tendinopathy may be mid-substance or insertional one; the later reflects as heel pain. Goal of the manuscript is to present basic pathological background of each condition, risk factors, and current evidence based treatment protocols.

  Key words: Achilles tendon, tendinopathy, tendinosis, paratendinopathy, rupture, eccentric exercise

   

  Revija: Delo in varnost

   

   

 • STRESNI ZLOMI

  doc. dr. Drobnič Matej, dr. med. specialist ortopedske kirurgije

  Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana, Slovenija 

  Povzetek

  V prispevku bomo obravnavali razdelitev, lokacije, dejavnike tveganje ter diagnostiko za razvoj stresnih zlomov na stopalu in gležnju. Tovrstni zlomi se začetno praviloma zdravijo konzervativno z izogibanjem ponavljajočim se obremenitvam, začetnim razbremenjevanjem s postopno rehabilitacijo ter odpravo dejavnikov tveganja za njihovo ponovitev. Zdravljenje traja od 2-6 mesecev odvisno od tipa zloma. Tri tipične lokacije (notranji maleol, navikularna kost ter baza 5. stopalnice) pa zahtevajo hitro kirurško oskrba.

  Ključne besede: stresni zlom, stopalo, gleženj, utrujenostni zlom, patološki zlom, konzervativno zdravljenje

   Abstract

  Groups, typical locations, risk factors, and diagnostic of stress fractures in foot and ankle will be presented. Primary care in most of these conditions involves abstinence from repetitive activities, initial unloading with progressive rehabilitation, and revision of possible underlying risk factors to prevent recurrence. Treatment lasts 2-6 months depending on the fracture type. However, three typical locations (medial malleolus, tarsal navicular, and base of 5th metatarsal) require early surgical intervention. 

  Key words: stress fracture, foot, ankle, fatigue fracture, insufficiency fracture

   

  Revija: Delo in varnost

   

   

 • AKUTNI ZVIN GLEŽNJA

  doc. dr. Drobnič Matej, dr. med. specialist ortopedske kirurgije

  Ortopedska klinika, UKC Ljubljana, Zaloška 9, 1000 Ljubljana, Slovenija 

  Povzetek

  Zvin gležnja predstavlja poškodbo gleženjskih vezi. Večinoma (85%) so poškodovane zunanje vezi. Dodatno lahko poškodbe zajamejo še spodnjo tibio-fibularno vez, deltoidni ligament in interosalno membrano. Sočasna poškodba tibio-fibularne vezi se imenuje visoki zvin, saj je bolečina prisotna nad nivojem gležnja. Lateralni zvini gležnja se delijo na stopnjo I (brez rupture), II (delna ruptura) ter stopnjo III (popolna ruptura). Ne glede na stopnjo poškodbe je zdravljenje konzervativno. Operativno rešujemo zgolj sočasne poškodbe kosti ali hrustanca ter kronične bolečine ali nestabilnost.

  Ključne besede: zvin, gleženj, lateralne vezi, talo-fibularna vez, kalkaneo-fibularna vez, medialne vezi, deltoidni ligament, osteohondralna lezija talusa

   

  Abstract

  An ankle sprain is an injury to the ligamentous support of the ankle. Most (85%) involve the lateral ligament complex. The anterior inferior tibiofibular (AITF) ligament, deltoid ligament, and interosseous membrane may also be injured. Damage to the tibiofibular syndesmosis is sometimes called a high sprain because of pain above the ankle. Lateral ankle sprains classically are graded I, II, or III, representing no, partial, or complete rupture of the lateral ligaments, respectively. The initial management is typically conservative; the operative treatment is indicated in case of conjoining osteochondral injuries, or in cases with residual pain or instability.

  Key words: sprain, ankle, lateral ligament complex, talo-fibular ligament, calcaneo-fibular ligament, medial ligament, deltoid ligament, osteochondral lesion talus

  Revija: Delo in varnost

   

   

   

 

**************************************************************

Predavatelji strokovnega srečanja, so svoje članke v celoti predstavili v številkah revije Delo in varnost.

Omenjene revije, lahko kupite v sprejemni pisarni Centra za medicino in šport.

 

V ponujeni povezavi  Delo in varnost si lahko, tudi prek spletnega obrazca, naročite revijo.